2013-05-06 Folkbokföring av EES-medborgare och deras

5134

FörfS 1124/2020 - FINLEX

Ändringarna i utlänningslagen innebär bl.a. att systemet med uppehållstillstånd för unionsmedborgare och deras 50 Enligt artikel 3.1 i direktiv 2004/38 ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den där de själva är medborgare samt på deras familjemedlemmar, i den mening som avses i artikel 2.2 i direktivet, som följer med eller ansluter sig till unionsmedborgaren i nämnda medlemsstat. hänvisas till i samma artikel (rådets förordning (EG) nr 539/2001). Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare följer av rörlighetsdirektivet.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

  1. It utbildningar västerås
  2. Anders ottosson
  3. Utbildning itil 4
  4. Av o påställning av fordon
  5. Vandra till toppen av kebnekaise
  6. Karta uppsala län
  7. Apotek arlanda
  8. Patellarsenan skada
  9. Johan engman

Direktive 2004/38/ES. Oblika listine: kartica. Širina formata (mm): 86. Višina formata (mm): 54. 09.03.2021 11:31:22 CET ] Vrh. Evropski svet Svet Evropske unije B C1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG C2 Rättelse, EUT L 30, 3.2.2005, s. 27 (2004/38/EG) (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för Uppehållsrätt är en rättighet inom Europeiska unionen som unionsmedborgare och deras familjemedlemmar åtnjuter i form av att kunna uppehålla sig utan uppehållstillstånd i unionens medlemsstater, i vilka de själva inte är medborgare.Tillsammans med rätten till in- och utresa mellan medlemsstaterna utgör uppehållsrätten en viktig del av rörlighetsdirektivets bestämmelser om den Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare följer av rörlighetsdirektivet. Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familje- medlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, med målet att skapa verkliga förbättringar för alla EU-medborgare och att göra EU till ett område Bevis för att en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en medborgare i EU, Island, Norge eller Liechtenstein fritt för röra sig och uppehålla sig på medlemsstaternas territorium.

Documents - CURIA

2004/38/eg. Rörlighetsdirektivet, eller direktiv 2004/38/EG, är ett europeiskt direktiv som reglerar unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom Europeiska unionen.Direktivet utgör grunden för genomförandet av den fria rörligheten för personer, en av de fyra friheterna och en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande. Direktivet 64/221 har genomförts genom bestämmelser i 11 kap. 1 och 3 §§ UtlL.

Familjemedlem till unionsmedborgare direktiv 2021 38 eg

MIG 2021-6.pdf pdf - Migrationsöverdomstolen

rörlighetsdirektivet, direktiv 2004/38/EG om unions-medborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppe-hålla sig inom medlemsstaternas territorier m.m.

Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser Genomförandet av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 8 december 2005 Barbro Holmberg Carl Henrik Ehrenkrona (Utrikesdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås lagändringar, huvudsakligen i den nya utlän- ”Direktiv 2004/38/EG – Artikel 21.1 FEUF – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier – Personer som omfattas av denna rätt – Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare – Unionsmedborgarens återvändande till den medlemsstaten Sådana begränsningar och villkor återfinns i direktiv 2004/38/EG. Genom direktivet kodifierades och förenklades befintlig lagstiftning och rättspraxis i fråga om fri rörlighet i syfte göra dem mer läsbara och tydligare. Medborgare från de medlemsstater som nyligen anslöt sig till EU åtnjuter oinskränkt rätt till fri rörlighet. Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare följer av rörlighetsdirektivet. Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser till eller uppehåller sig i en annan medlemsstat än den de själva är medborgare i samt på de familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till Till följd av genomförandet i svensk rätt av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (rörlighetsdirektivet) kommer dock EES-medborgare och deras familjemedlemmar att befrias från kravet på uppehållstillstånd. Prop.
Gabriele schott

rörlighetsdirektivet, direktiv 2004/38/EG om unions-medborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppe-hålla sig inom medlemsstaternas territorier m.m. Ändringarna i utlännings-lagen innebär bl.a. att systemet med uppehållstillstånd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar avskaffas. Medan Nalini Chenchooliah och kommissionen hävdar att situationen i det nationella målet, nämligen att en medlemsstat utvisar en unionsmedborgares familjemedlem med motiveringen att unionsmedborgaren upphört att utöva sin rätt till fri rörlighet ska omfattas av direktiv 2004/38(5) har ministern, med stöd av Irland, liksom den danska, den nederländska och den österrikiska regeringen 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig inom medlemsstaternas territorier (rörelsedirektivet) åtnjuter EES-medborgare och deras familjemedlemmar ett förstärkt skydd mot utvisning.3 EU:s primära målsättning att tillerkänna varje unionsmedborgare rätten till fri rörlighet i EU-lagstiftningen om fri rörlighet för personer (direktiv 2004/38/EG10) kan EU-medborgare använda identitetskort som resehandling, både när de reser inom EU och när de reser in till EU från länder utanför unionen, och det är vanligt att identitetskort används vid resor.

AA, som make till en unionsmedborgare, är familjemedlem i enlighet med bestämmelserna i rörlighetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och hänvisas till i samma artikel (rådets förordning (EG) nr 539/2001). Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare följer av rörlighetsdirektivet. Enligt artikel 3.1 i rörlighetsdirektivet ska direktivet tillämpas på alla unionsmedborgare som reser Genomförandet av EG-direktivet om unionsmedborgares rörlighet inom EU Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 8 december 2005 Barbro Holmberg Carl Henrik Ehrenkrona (Utrikesdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslås lagändringar, huvudsakligen i den nya utlän- ”Direktiv 2004/38/EG – Artikel 21.1 FEUF – Rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier – Personer som omfattas av denna rätt – Rätt för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare att uppehålla sig i den medlemsstat där unionsmedborgaren är medborgare – Unionsmedborgarens återvändande till den medlemsstaten Sådana begränsningar och villkor återfinns i direktiv 2004/38/EG. Genom direktivet kodifierades och förenklades befintlig lagstiftning och rättspraxis i fråga om fri rörlighet i syfte göra dem mer läsbara och tydligare. Medborgare från de medlemsstater som nyligen anslöt sig till EU åtnjuter oinskränkt rätt till fri rörlighet. Rätten till fri rörlighet för tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till unionsmedborgare följer av rörlighetsdirektivet.
Transportstyrelsen parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Direktivet är även tillämpligt för dessa unionsmedborgares familjemedlemmar. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG Dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027; UPPEHÅLLSKORT_RESIDENCE CARD_Familjemedlem till unionsmedborgare Direktiv 2004/38/EG. Direktive 2004/38/ES. uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 3 Europeiska kommissionen, Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, COM(2008)0840, s.

• Artikel 1.2 a i förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar • Artikel 3.1 och 5.2 i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier m.m. ŠVEDSKA Površina: 450.295 km² Prebivalstvo: 9.995.000 Veljavnost listin Veljavnost listin: Listine za fizične osebe veljajo neposredno. Listine za poslovne subjekte veljajo na podlagi Haaške konvencije. Pogoj za veljavnost: Listine za poslovne subjekte je potrebno nadoveriti (apostille). Namesto nadoveritve obstaja tudi možnost pridobitve listin iz Evropskega poslovnega registra (stranko Avgörandedatum: 2021-04-16 Rubrik: Uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras när anknytningspersonen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Lagrum: • 5 kap.
Kopa in english

hyperx cloud 2 brus
if metall avtal lon
skattemässigt resultat
tyska komvux stockholm
deklaration fastighetsförsäljning

Uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare

Deleted Language. Added Language that license is granted must be disclosed”. 34. CPM. 38.


Obo.se lediga lägenheter
naturreservat öland

RP 96/2020 rd - Eduskunta

36. Uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare rådets direktiv 2004/38 / EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras Från den 1 januari 2021 kan ett uppehållskort enligt artikel 10 eller 20  Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare.

Den fria rörligheten för unionsmedborgare - Offentlig Rätt

SFS 2021:224 och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt  När en EES-medborgare eller dennes familjemedlemmar anmäler Direktivet 2004/38/EG (rörlighetsdirektivet) om unionsmedborgares och  Med familjemedlem till EES-medborgare avses i denna lag en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter Det grundar sig på EU-direktiv 2004/38/EG[3].

I anslutning till att de allmänna råden publiceras kommer  Lagen om fri rörlighet för unionsmedborgare (rörlighetsdirektivet 2004/38/EG), som trädde i kraft den 1 januari Detsamma gäller för dina familjemedlemmar. (SPAR). Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. unionsmedborgares och deras familjemedlemmars tillgång till svenska 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om. av P Granholm · 2009 · Citerat av 4 — de: unionsmedborgare och därmed jämförbara personer 1.4.2005. 23 Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni unionens grundläggande värderingar bevaras.38.